Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Olie aan zee

Karolien Sluimer h.o.d.n. Olie aan zee(hierna: Olie aan zee) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53700961.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Gebruiker tot het verrichten van Diensten door Olie aan zee.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 4. Diensten: De dienstverlening van Olie aan zee bestaat uit het ter beschikking stellen van e-books die tegen betaling te downloaden zijn.
 5. E-books: de e-books van Olie aan zee  waarin Gebruiker recepten met essentiële oliën kan bekijken. 
 6. Dienstverlener: die Diensten aan Gebruiker aanbiedt hierna: Olie aan zee.
 7. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Olie aan zee heeft aangesteld, projecten aan Olie aan zee heeft verleend voor Diensten die door Olie aan zee worden uitgevoerd, of waaraan Olie aan zee een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Olie aan zee, elke Overeenkomst tussen Olie aan zee en Gebruiker en op elke dienst die door Olie aan zee wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Gebruiker de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Olie aan zee aan Gebruiker aangeven op welke wijze Gebruiker de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Olie aan zee is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgaankopen van Gebruiker.
 5. De algemene voorwaarden van Gebruiker zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Olie aan zee niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door Olie aan zee gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Olie aan zee is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Gebruiker schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Olie aan zee het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Gebruiker om een voor Olie aan zee gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Gebruiker in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgaankopen. 

Artikel 4 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Olie aan zee zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Olie aan zee staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. De door Gebruiker verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Olie aan zee aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Olie aan zee heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
 3. Bij de uitvoering van de Diensten is Olie aan zee niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Gebruiker op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Olie aan zee, is Gebruiker gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 4. Olie aan zee is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 5. De Diensten van Olie aan zee zijn in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten..
 6. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van een vergoeding, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. 
 7. Olie aan zee kan de producten van derden promoten, en kan een vergoeding krijgen wanneer de Gebruiker een product koopt van een derde.  Olie aan zee is geen partij bij de overeenkomst tussen een Gebruiker en een derde, en is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door een derde.

Artikel 5 – Adviezen

 1. Olie aan zee kan adviezen plaatsen in e-books en/of website voor het gebruik van essentiële oliën. Olie aan zee is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van de recepten in de E-books of website. 
 2. De door Olie aan zee verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Olie aan zee is geen gekwalificeerd arts en geeft op geen enkele wijze medische adviezen. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 3. Indien Gebruiker onder behandeling is bij een behandelend arts, dient het medisch advies van de behandelend arts leidend te zijn. Olie aan zee heeft ook niet de intentie om een medische behandeling te doorkruisen. De keuze om gebruik te maken van de essentiële oliën recepten is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Olie aan zee is nimmer aansprakelijk voor eventuele klachten hieruit voortvloeiende.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Olie aan zee kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Gebruiker. Gebruiker staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

Artikel 6 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Olie aan zee gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Olie aan zee de betrokkene hierover informeren.
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Olie aan zee verwerkt worden. Gebruiker staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. 

Artikel 7 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Olie aan zee, is Olie aan zee uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Gebruiker Olie aan zee binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Olie aan zee deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Olie aan zee in staat is om adequaat te reageren.  
 2. Indien het verrichten van Diensten door Olie aan zee leidt tot aansprakelijkheid van Olie aan zee, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van het e-book is gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Gebruiker geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Olie aan zee. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 
 3. Olie aan zee sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Olie aan zee is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Gebruiker vrijwaart Olie aan zee voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Gebruiker aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Olie aan zee geleverde Diensten, tenzij Gebruiker kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Olie aan zee .
 5. Enige door Olie aan zee opgeleverde adviezen en/of voorstellen, op basis van door Gebruiker onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Olie aan zee.
 6. De inhoud van het opgeleverde advies en/of voorstel van Olie aan zee is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen en/of voorstellen van Olie aan zee opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies en/of voorstel komen voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies en/of voorstel van Olie aan zee. Olie aan zeeis niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 7. Olie aan zee staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Olie aan zee verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 8 – Geheimhouding

 1. Olie aan zee en Gebruiker verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van het gebruik van diensten van Olie aan zee. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende het gebruik van de diensten van Olie aan zee bij Gebruiker aan Olie aan zee bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Olie aan zee is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Olie aan zee opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging die zijn gedeeld met Gebruiker. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Olie aan zee steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Gebruiker verstrekt.
 3. Indien Olie aan zee op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Olie aan zee zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Olie aan zee niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Gebruiker geen grond voor ontbinding van een overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Olie aan zee aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Olie aan zee vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Gebruiker zal Olie aan zee vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Olie aan zee is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Olie aan zee en Gebruiker ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Olie aan zee waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, recepten, fotografie en adviezen berusten uitsluitend bij Olie aan zee en worden niet overgedragen aan Gebruiker tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Olie aan zee worden overgedragen aan Gebruiker, is Olie aan zee gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Gebruiker. Een dergelijke vergoeding dient door Gebruiker te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Gebruiker verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Olie aan zee rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Olie aan zee. Indien Gebruiker wijzigingen wenst aan te brengen in door Olie aan zee opgeleverde zaken, dient Olie aan zee expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Het is Gebruiker verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Olie aan zee rusten anders te gebruiken dan prive gebruik.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Elke inbreuk van Gebruiker op de IE-rechten (en auteursrechten) van Olie aan zee wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van €10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van €500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Olie aan zee onverlet om een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Olie aan zee verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Olie aan zee zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
 2. Gebruiker vrijwaart Olie aan zee van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Gebruiker vrijwaart Olie aan zee voor alle aanspraken van Gebruiker en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Gebruiker, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van het Lidmaatschap. 
 4. Gebruiker vrijwaart Olie aan zee voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van het Lidmaatschap gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).
 5. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Olie aan zee verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 – Klachten

 1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Olie aan zee, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@blednpicker.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Olie aan zee de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Olie aan zee zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Olie aan zee en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Olie aan zee heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Gebruiker hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Olie aan zee en Gebruiker, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Zonnemaire, 19 April 2022.